Čeština – Ido minikurs

http://www.angelfire.com/id/Avance/chekaminikurso.html

IDO MINIKURS

ABECEDA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VÝSLOVNOST – odchylky od češtiny:

J = [ž], CH = [č], SH = [š], W odpovídá anglickému [w] (rty zaokrouhlit jako při u, ale vyslovit obouretné v).

ČLEN

Ido používá na rozdíl od češtiny určitý člen la před podstatnými jmény: např. domo = (nejaký) dům, la domo = (ten, určitý) dům.

JMÉNA A PŘÍSLOVCE

Všechna podstatná jména končí v jednotném čísle na -o, v množném čísle na -i.

Všechna přídavná jména v jednotném i množném čísle končí na -a. Je-li přídavné jméno odvozeno od jména podstatného, končí na -ala (např. theatro – theatrala).

Příslovce končí na -e.

ČASOVÁNÍ SLOVES

Infinitiv (neurčitek) končí na -ar.

Přítomný čas všech sloves končí na -as.

Minulý čas všech sloves končí na -is.

Budoucí čas všech sloves končí na -os, např. přijdou = li venos.

Podmiňovací způsob se vyjadřuje koncovkou -us, např. šel by = il marchus.

Rozkazovací způsob se vyjadřuje koncovkou -ez, např. Podívej! = Regardez!

OSOBNÍ ZÁJMENA

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

já me
můj, moje, mé mea
ty tu
tvůj, tvoje, tvé tua
on il(u)
jeho, ilua
ona el(u)
její elua
ono ol(u)
jeho olua
neosobní zájmeno (on, ona) lu
jeho, její lua
my ni
náš, naše nia
vy vi
váš, vaše via
Vy, vy (zdvořilé oslovení) vu
Vaše vua
oni, ony, ona li
jejich lia
neosobní zájmeno (oni, ony, člověk) on(u)
jejich onua

AKTIVNÍ (ČINNÉ) PŘÍČESTÍ

Přípona v čase minulém -inta, v čase přítomném -anta, v čase budoucím -onta.

Např. sloveso manjar (jíst):

La kavalo manjinta = Kůň, který jedl.
La kavalo manjanta = Kůň, který jí.
La kavalo manjonta = Kůň, který bude jíst.

PASIVNĺ (TRPNÉ) PŘÍČESTÍ

Přípona v čase minulém -ita, v čase přítomném -ata, v čase budoucím -ota.

Např. sloveso manjar (jíst)

La pomo manjita = Jablko, které se snědlo (bylo snědeno).
La pomo manjata = Jablko, které se jí (je jedeno).
La pomo manjota = Jablko, které se bude jíst (bude jedeno).

TVOŘENÍ OTÁZEK

Nezačíná-li otázka quo (kdo, co), qua (který, která, které), quale (jak), quala (jaký, jaká, jaké), quante (kolik), kande (kdy) nebo ube (kde), přidá se tázací částice ka(d) na začátek otázky. Např.

La treni departas = Vlak odjíždí.
Ka la treni departas? = Vlak odjíždí?
Il es granda viro = Je velký muž.
Kad il es granda viro? = Je velký muž?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: