Eesti – Ido lühitutvustus

Ido lühitutvustus

 1. Tähestik ja hääldus
 2. Tähestik koosneb 26 tähest:

  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

  Enamik neist on samad, mis inglise keeles, välja arvatud mõned kõlalised erinevused:

  c: kõlab nagu eesti keeles sõnades “Celsius” ja Caesar” g: alati tugev nagu sõnades “garaazh” või “galaktika”, mitte pehmekõlaline nagu “geel” q: talle järgneb alati “u” hääldusega nagu sõnas “Quasimodo”
  r: hääldatakse nagu “tt” sõnas “rattal” või “dd” sõnas “Neddy” j: hääldatakse nagu “ž” sõnades “žalusii” ja “želee”

  Igal täishäälikul on ainult üks hääldus (sarnaneb hispaania ja itaalia hääldustele):

  a hääldatakse alati nagu “a” sõnas “katus”

  e hääldatakse nagu “e” sõnas “kena”

  i hääldatakse nagu “i” sõnas “pliit”

  o hääldatakse nagu “õu” sõnades “kõurik” ja “kõuts”

  u hääldatakse diftongina nagu “uu” sõnas “kuulus”

  Ido on foneetiline keel: igale tähele vastab üks häälik ja iga hääldust märgib üks täht.

  Ido keeles ei ole hääldust tähistavaid märke. Kõiki sõnu, va. tegusõnad, hääldatakse rõhuga eelviimasel silbil (näit. feNEstri). Tegusõnades langeb rõhk viimasele silbile (näit. saVAR).

 3. Artikkel (eessõna)
 4. Ido keeles ei ole umbmäärast artiklit. Määrav artikkel on “la” (võrdub inglise keele artikliga “the”). Artikkel “la” on muutumatu.

  Fenestro = (üks) aken Fenestri = (mõned) aknad
  La fenestro = (see) aken La fenestri = (need) aknad

 5. Sõnalõpud
 6. Kui sõna lõpeb tähega Siis on see Näiteid
  o nimisõna kato = kass; komputoro = kompuuter; domo = maja
  a omadussõna bela = kena; neta = puhas; alta = pikk, kõrge
  e määrsõna perfekte = perfektselt; rapide = kiiresti
  ar tegusõna skribar = kirjutama; esar = olema; ludar = mängima

  Erinevalt eesti keelest on ido keeles omadussõnad muutumatud – nad ei ühildu nimisõnaga ei sooliselt ega arvuliselt (sarnaselt inglise keelele). Vt allolevat näidet:

  La bruna tablo = pruun laud; La bruna tabli = pruunid lauad

 7. Liited ja sõnade moodustamine
 8. : Sõnade tähendus sõltub ees- ja järelliidetest. Mõned näited:

  des- des tähistab vastandit: deskonocar = mitte teadma; desfacila = raske; desaparar = kaduma

  -ist- ist tähistab ametit: arto = kunst – artisto = kunstnik; butiko = kauplus või pood – butikisto = poemüüja, poodnik

  -ar- art tähistab kogumit: vorto = sõna – vortaro = sõnastik; direktisto = direktor – direktistaro = direktsioon

  Ido keel võimaldab sõnatüvede liitmise teel moodustada uusi, erineva tähendusega sõnu:

  chambro = tuba dormo-chambro = magamistuba
  hundo = koer chashundo = jahikoer (chasar = jahti pidama)

  See vähendab tunduvalt meeldejäetavate sõnade hulka ido keele õppimisel.

 9. Isikulised asesõnad
 10. Me =mina Elu = tema, naissoost Ni = meie Ili = nemad, meessoost
  Tu = sina; Ilu = tema, meessoost Vi = teie Eli = nemad, naissoost
  Vu= sina Olu = tema, see Oli = need, nemad – esemed, loomad

  Kui räägitakse kolmandast isikust tema soolist kuuluvust rõhutamata, kasutatakse asesõna Lu (tähenduses tema või see)

  Samalaadne sootu vorm kehtib ka mitmuses – Li (nemad)

 11. Tegusõna pööramine:
 12. Sõnalõpp

  Ajavorm Näited

  as

  olevik me opinionas = Ma mõtlen (otsetõlkes nagu “minu arvates”); elu lektas = ta loeb

  is

  minevik ni skribis = me kirjutasime; tu parolis = sa rääkisid

  os

  tulevik vu drinkos = sa hakkad jooma; sa jood; me pensos = ma hakkan mõtlema; ma mõtlen;

  Ido keeles ei ole ebareeglipäraseid tegusõnu.

 13. Mitmus
 14. Mitmus on hõlpsasti moodustatav, asendades sõna lõpus “o” mitmuse lõpuga “i”:

  foresto = mets – foresti = metsad; arboro = puu – arbori = puud

 15. Arvud
 16. 0 = zero 4 = quar 8 = ok 12 = dek-e-du 40 = quaradek 1000 = mil
  1 = un 5 = kin 9 = non 15 = dek-e-kin 100 = cent 1000000 = miliono
  2 = du 6 = sis 10 = dek 20 = duadek 200 = duacent
  3 = tri 7 = sep 11 = dek-e-un 30 = triadek 300 = triacent

 17. Iseseisvad väljendid
 18. Saluto! = Tere!; Quale tu standas? = Kuidas läheb?; Danko! = Tänan!; Til rivido! = Nägemiseni!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: